Archiwum - Szkolenie MSR/MSSF oraz Rachunkowość Zarządcza dla księgowych na Podkarpaciu

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Zatwierdzając ustawę z 27 sierpnia o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, skorzystano z możliwości zawartych w rozporządzeniu nr 1606/2002/WE wprowadzając możliwość sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających sie o dopuszczenie do publicznego obrotu (czyli średnie i duże przedsiębiorstwa). Projekt kierowany jest do średnich i dużych firm z województwa podkarpackiego oraz ich pracowników pracujących w działach księgowości. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firm biorących udział w projekcie, wzrost jakości pracy w działach księgowych w firmach oraz podniesienie atrakcyjności zawodowej pracowników na rynku pracy.

Szkolenia

1.Szkolenie "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej"
Szkolenie będzie prowadzone w dwóch turach. W każdej turze będzie uczestniczyło 40 osób (4 grupach po 10 osób). Szkolenia w ramach I tury rozpoczną się w maju 2010 r. i potrwają do sierpnia 2010 r. II tura szkoleń natomiast rozpocznie się w listopadzie 2010 r. i potrwa do lutego 2011 r. Każda grupa będzie uczestniczyła średnio w 24 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających się w godzinach pracy uczestników.
W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 96 godzinach zajęć. Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do stosowania przepisów MSR/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

2. Szkolenie "Rachunkowość Zarządcza"
Szkolenie będzie prowadzone w dwóch turach. W każdej turze będzie uczestniczyło 40 osób (4 grupach po 10 osób). Szkolenia w ramach I tury rozpoczną się w maju 2010 r. i potrwają do lipca 2010 r. II tura szkoleń natomiast rozpocznie się w listopadzie 2010 r. i potrwa do stycznia 2011 r. Każda grupa będzie uczestniczyła średnio w 24 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających się w godzinach pracy uczestników. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 64 godzinach zajęć. Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do stosowania i wykorzystania w zarządzaniu narzędzi i metod jakie daje Rachunkowość Zarządcza.

Szkolenia prowadzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Rzeszów. Jest to najbardziej prestiżowa i doświadczona instytucja szkoląca kadrę księgowo-finasową. Certyfikaty wydawane przez SKwP są najbardziej akceptowalne przez pracodawców. Szkolenia będą prowadzone przez biegłych rewidentów oraz doświadczonych księgowych z kilkunastoletnią praktyką zawodową. Szkolenia prowadzone będą w Rzeszowie (dwie grupy), Tarnobrzegu (1 grupa) i Krośnie (1 grupa) w ramach każdej tury szkoleniowej i w ramach każdego szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu organizowanego przez SKwP. Dzięki czemu uzyskają powszechnie uznawany certyfikat zawodowy.

3. Konferencja podsumowującą szkolenie
Konferencja zostanie zorganizowana w marcu 2011 r. Jej celem będzie podsumowanie szkolenia, jego rezultatów oraz wskazanie na konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników. Udział w niej wezmą uczestnicy szkoleń, ich pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców i stowarzyszeń branżowych.