Archiwum - Program Szkolenia

Program szkolenia dla MSR/MSSF

Nazwa modułu Zagadnienia
Kurs
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
I. Cel
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu polskich zasad dotyczących sprawozdawczości finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz wskazanie różnic pomiędzy Nim a ustawą o rachunkowości.

II Charakterystyka uczestników
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby znającą rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego zorientowane w problematyce MSR/ chcące uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę w tej dziedzinie/ jak również osoby poznające Międzynarodowe Standardy Rachunkowości po raz pierwszy. Kurs adresujemy do księgowych, menadżerów oraz analityków finansowych.

III Organizacja procesu dydaktycznego
Szkolenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym. Program szkolenia obejmuje 96 godzin lekcyjnych Spotkania w wymiarze 8 godzin zegarowych

IV Materiały szkoleniowe
1) "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej" Tom I i Tom II. Praca zbiorowa.
2) "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości- podobieństwa i różnice." A. Jaruga, M. Frendzel,
R. Ignatowski, P. Kabalski, M. Marcinowska, E. Śnieżek,
G. Świderska, W. Więcław. Praca zbiorowa
3) "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej- kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczny" A. Jaruga, M. Frendzel, R. Ignatowski,
P. Kabalski. Praca zbiorowa.

V Szczegółowy zakres tematyczny
Wprowadzenie do MSSF
-Historia MSSF
-Funkcjonowanie organizacji stanowiącej standardy
-Proces tworzenia standardów
-MSSF przyjęte do stosowania przez Unię Europejską
-Stosowanie MSSF w polskim systemie prawnym

Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
-Zakres i cel założeń koncepcyjnych
-Istota założeń koncepcyjnych
-Szczegółowe omówienie poszczególnych założeń
Cele sporządzenia sprawozdań finansowych
Podstawowe założenia
Jakościowe cechy sprawozdania finansowego
Elementy sprawozdania finansowego
Zasady ujmowania składników tworzących sprawozdanie finansoŹwe
Zasady wyceny składników tworzących sprawozdania finansowe
Koncepcje kapitału i utrzymania kapitału

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
- Zasady ogólne sporządzania sprawozdań
- Części składowe sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w kapitale własnym

MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych
-Cel standardu
-Podstawowe definicje
-Prezentacja i ujawnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
-Podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową
-Prezentacja działalności operacyjnej metodą bezpośrednią i pośrednią
- Szczególne regulacje dotyczące pozycji sprawozdawczych:
-Podatek dochodowy
-Wypłacone odsetki i dywidendy

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
-Zakres standardu
-Zasady rachunkowości - definicja, zmiany zasad, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
-Zmiany wartości szacunkowych
-Korygowanie błędów

MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
-Zdarzenia wymagające i niewymagające wprowadzenia korekt do sprawozdania
-Sposób ujęcia w sprawozdaniach finansowych

MSR 2 Zapasy
- Podstawowe definicje
- Zasady wyceny zapasów
- Metody ustalania ceny nabycia i kosztu wytworzenia
- Wpływy metody wyceny na zysk

MSR 11 Umowy o usługę budowlaną
- Podstawowe definicje
- Ujęcie kontraktów budowlanych w księgach rachunkowych
Pomiar stopnia zaawansowania umowy
Oszacowanie wyniku umowy
Ujęcie straty na kontrakcie
- Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

MSR 18 Przychody
-Cel standardu
-Charakterystyka różnych rodzaj ów przychodów:
Sprzedaż towarów
Świadczenie usług
Odsetki, tantiemy i dywidendy
-Wytyczne dotyczące rozpoznawania przychodów ze sprzedaży
-Rozpoznawanie przychodów w stosunku do stopnia zaawansowania usługi
-Zasady wyceny przychodów
-Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
-Różnice pomiędzy polską ustawą o rachunkowości i MSR 18
Planowane interpretacje MSR 19 - Projekt D21 "Umowy sprzedaży nieruchomości" MSR 19 Świadczenia pracownicze
-Podstawowe definicje i zakres standardu
-Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (bonusy i premie, koszty niewykorzystanych urlopów)
-Długoterminowe świadczenia pracownicze Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych Świadczenia po okresie zatrudnienia (programy określonych świadczeń, programy określonych składek) Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
-Zasady ujmowania świadczeń pracowniczych
-Wycena kosztów świadczeń pracowniczych
-Prezentacja świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu finansowym

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
- Cel standardu
- Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
- Wycena pozycji sprawozdawczych w walucie funkcjonalnej i w walucie prezentacji
- ujęcie różnic kursowych
- Przeliczanie pozycji sprawozdawczych jednostki działającej za granicą
- Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych

MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego
-Podstawowe definicje
-Kapitalizacja kosztów odsetek
- Kapitalizacja różnic kursowych
- Okres kapitalizacji
- Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
- Zmiany do MSR 23,które wejdą w życie 1 stycznia 2009

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
- Cel standardu
- Podstawowe definicje
- Przesłanki ujęcia rezerwy (obowiązek prawny i zwyczajowo oczekiwaŹny)
- Różnica pomiędzy zobowiązaniem, rezerwą i zobowiązaniem warunkoŹwym
- Zasady ujmowania i ujawniania rezerw, zobowiązań warunkowych i akŹtywów warunkowych w sprawozdaniu finansowym
- Zasady wyceny
- Różnice pomiędzy polską ustawą o rachunkowości i MSSF
- KIMSF 1 "Zmiana wartości rezerw na rozbiórki i przywracanie do stanu poprzedniego"

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe

MSR 17 Leasing

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rząŹdowej

- Podstawowe definicje
- Ujęcie dotacji rządowych w sprawozdaniu finansowym
- Ujęcie pomocy rządowej w sprawozdaniu finansowym
- Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
- Interpretacje dotyczące MSR 20:

SKI10 "Pomoc rządowa - brak konkretnego powiązania z działalnością operacyjną"

KIMSF 12 "Umowy na usługi koncesjonowane"

MSR 36 Utrata wartości aktywów

MSR 38 Wartości niematerialne

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne

MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
- Podstawowe definicje
- Wartość firmy
- wycena, ujęcie, prezentacja w sprawozdaniu finansoŹwym
- Kapitały mniejszości
- Połączenia jednostek dokonywane etapowo
- Połączenia w trakcie roku obrotowego
- Dywidendy za okres przed transakcją połączenia
- Sprawozdawczość grup kapitałowych
- wymagania dotyczące sprawozŹdań skonsolidowanych
- Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej

MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe

MSR 12 Podatek dochodowy
- Podatek bieżący i podatek odroczony
- Kalkulacja różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
- Wycena aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
- Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych
- Podatek odroczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

MSSF 2 Płatności w formie akcji
-Zakres standardu
-Zasady ujmowania płatności w formie akcji w księgach rachunkowych
-Zasady wyceny płatności w formie akcji (płatności rozliczane w formie instrumentów kapitałowych, gotówce lub z opcją rozliczenia w środkach pieniężnych)
-Ujawnianie płatności w formie akcji w sprawozdaniach finansowych
-Interpretacje dotyczące MSSF 2:
KMSF 8 "Zakres stosowania MSSF 2"
KIMSF 11 "Transakcje płatności w formie akcji własnych rozliŹczane instrumentach kapitałowych w ramach grupy"

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
-Cel standardu
-Podstawowe zasady
-Bilans otwarcia MSSF
-Dobrowolne wyłączenia ze stosowania MSSF retrospektywnie
-Zakazy retrospektywnego stosowania MSSF
-Czynności do wykonania w związku z raportowaniem zgodnie z MSSF po raz pierwszy
-Podstawowe problemy zastosowania MSSF 1
w warunkach polskich
Kurs
Rachunkowość Zarządcza
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - PROGRAM
Opracował:
dr Alfred Szydełko
Ilość godzin lekcyjnych - 64

Dzień 1. (8 godz.):
1. Rachunkowość zarządcza - istota, cele i zadania.
2. Koszty jako zasadniczy przedmiot rachunkowości zarządczej.
3. Systematyka kosztów dla celów decyzyjnych.
4. Istota i zadania rachunku kosztów.
5. Klasyczne systemy rachunku kosztów - przydatność w zarządzaniu.
6. Sprawozdawczość z kosztów.
7. Analiza kosztów.

Dzień 2. (8 godz.):
1. Budowa tradycyjnego rachunku kosztów - alternatywne możliwości ewidencyjne.
2. Grupowanie i rozliczanie kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów.
3. Rozliczanie kosztów świadczeń wydziałów pomocniczych.
4. Rozliczanie pośrednich kosztów wytwarzania.
5. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
6. Pomiar kosztów wytworzenia produktów.

Dzień 3. (8 godz.):
1. Istota i zadania kalkulacji kosztów.
2. Układ kalkulacyjny dla różnych systemów rachunku kosztów.
3. Źródła informacji do kalkulacji kosztów - rozbudowa ewidencji kosztów.
4. Metody i odmiany kalkulacji.
5. Kalkulacje podziałowe prosta i współczynnikowa.
6. Kalkulacje doliczeniowe zleceniowa i asortymentowa.
7. Kalkulacja produktów łącznych.

Dzień 4. (8 godz.):
1. Istota i funkcje rachunku kosztów standardowych.
2. Tworzenie standardów kosztowych.
3. Pomiar odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów standardowych.
4. Zróżnicowanie przyczynowe odchyleń.
5. Warianty rachunku kosztów standardowych.
6. Organizacyjno-ewidencyjne warunki funkcjonowania rachunku kosztów standardowych.

Dzień 5. (8 godz.):
1. Reagowanie kosztów na zmiany wielkości produkcji - koszty zmienne i stałe.
2. Konstrukcja progów rentowności.
3. Progi rentowności ilościowe i wartościowe.
4. Progi rentowności dla produkcji wieloasortymentowej.
5. Analiza marży (strefy) bezpieczeństwa - bezwzględna i względna.
6. Formuły cenowe "koszt plus...".
7. Dolne granice cen.

Dzień 6.
1. Koncepcja rachunku kosztów zmiennych.
2. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych i wyników.
3. Jednostkowe i globalne marże pokrycia i ich interpretacje.
4. Wielostopniowość marż pokrycia.
5. Planowane i zrealizowane marże pokrycia - analiza przyczynowa odchyleń.
Dzień 7. (8 godz.):
1. Istota i zadania rachunku odpowiedzialności.
2. Rodzaje ośrodków (centrów) odpowiedzialności.
3. Mierniki dokonań ośrodków odpowiedzialności.
4. Budżetowanie kosztów i przychodów.
5. Tworzenie budżetu głównego (wynikowego).
6. Budżetowanie wpływów i wydatków.
7. Tworzenie sprawozdania finansowego pro forma.

Dzień 8. (8 godz.):
1. Nowoczesne systemy rachunku kosztów - pojęcie i rodzaje.
2. Rachunek kosztów działań (procesów).
3. Rachunek kosztów docelowych.
4. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia.