Archiwum - Program Szkolenia

Archiwum - Program szkolenia zarządzanie projektami

Nazwa modułu Zagadnienia
Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami

* Rola i zadania SPMP. Historia zarządzania projektami
* Pojęcie projektu, programu.
* Mapa zarządzania projektami.

Cele projektu

* Pojęcie celów w projekcie.
* Rodzaje celów.
* Hierarchizacja celów.
* Zasady definiowania celów (SMART).

Interesariusze projektu

* Rola i znaczenie otoczenia projektu.
* Uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w celach projektu.
* Rodzaje interesariuszy.
* Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań.

Cykl życia projektu - model fazowy
Struktura podziału prac


* Pojęcie WBS i jego znaczenie
w planowaniu projektu.
* Macierz ról i obowiązków.
* Zasady tworzenia WBS.
Planowanie projektów Metody planowania sieciowego

* Zasady budowy diagramów sieciowych.
* Bufory całkowite i swobodne.
* Ścieżka krytyczna.

Harmonogram projektu

* Zasady budowy.
* Wykres Gantta.
* Wykorzystanie harmonogramu w zarządzaniu projektami.

Zasoby w projekcie

* Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie.
* Zasoby a zadania - równoważenie obciążenia (ćwiczenia).

Koszty w projekcie

* Histogram kosztów.
* Krzywa kosztów całkowitych i skumulowanych.
Zespół projektowy Zarządzanie zespołem projektowym

* Kryteria doboru członków zespołu projektowego.
* Role w zespole projektowym.
* Motywacja członków zespołu projektowego.

Zarządzanie konfliktem w zespole, zarządzanie czasem
Finanse w projekcie Koszty w projekcie
Analiza ekonomiczna i finansowa kosztów
w projekcie
Metoda EV
Finansowanie projektu


* Ocena wyników realizacji projektu
* Metoda EV jako podstawa mierzenia postępów w projekcie
* Analiza trendu kamieni milowych
Analiza ryzyka
Warsztaty
Zarządzanie ryzykiem

* pojęcie ryzyka.
* klasyfikacja ryzyka.
* metody oceny ryzyka w projekcie.
* strategie zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie roszczeniami

* pojęcie zarządzania roszczeniami w projekcie.
* zasady i metody zarządzania roszczeniami.
* aspekty prawne w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie dokumentacją

* dokumentacja w projekcie.
* raportowanie i monitoring projektu.
* zarządzanie zmianą i jej dokumentowanie.

Zarządzanie jakością
Przygotowanie do egzaminu
Ćwiczenia
Egzamin próbny
Narzędzia informatyczne Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie
Sesja podsumowująca Podsumowanie szkolenia
Omówienie wyników egzaminu
Projekt Transferowy