Program Szkolenia

Program szkolenia dla księgowych

Nazwa modułu Zagadnienia
Kurs - Ksiegowy
Kurs jest I stopniem do uzyskania certyfikatu "dyplomowany ksiegowy" nadawanego przez SKwP
Kurs przeznaczony jest dla osób
1) posiadających co najmniej wykształcenie średnie,
2) prezentujących wysokie wartości etyczne

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie ksiegowego, który zostal ujety w kwalifikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz.U.nr 265 poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 331301). Przygotowanie to ma miec charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - a cel ksztalcenia zostanie osiągniety poprzez nabycie umiejetności:

gromadzenia dokumentów i przygotowywania ich do dekretacji,
ujmowania danych w ewidencji finansowo - ksiegowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
sporządzania zestawien dotyczących regulowania rozrachunków,
prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwalych,
nadzorowania terminów splat zobowiązan oraz regulowania nalezności i roszczen,
poslugiwania sie dokumentami ksiegowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
sporządzania prostego sprawozdania finansowego,
wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Program kursu obejmuje 80 godz.

Tematyka kursu:
1. Pojecia wstepne z rachunkowosci.
2. Charakterystyka aktywów i pasywów.
3. Prezentacja majatku oraz zródel finansowania w bilansie.
4. Operacje gospodarcze i ich wplyw na bilans.
5. Dowody ksiegowe.
6. Ksiegi rachunkowe.
7. Wspólczesne formy prowadzenia ksiag rachunkowych.
8. Ewidencja operacji bilansowych.
9. Ewidencja operacji wynikowych.
10. Ewidencja kosztów i przychodów pozostalej dzialalnosci operacyjnej.
11. Ewidencja kosztów i przychodów dzialalnosci finansowej.
12. Ewidencja operacji nadzwyczajnych.
13. Zasady ustalenia wyniku finansowego.
14. Etyka.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną
Kurs dla kandydatów na specjaliste ds. rachunkowości
Kurs jest II stopniem do uzyskania certyfikatu "dyplomowany ksiegowy" nadawanego przez SKwP
Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają co najmniej wyksztalcenie średnie oraz wiedze i umiejetności asystenta rachunkowości potwierdzone: zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie konczącym ksztalcenie prowadzone przez SKwP lub tytulem technika rachunkowości lub zaliczonym testem sprawdzającym umiejetności z zakresu asystenta rachunkowości

Test bedzie odbywac sie w siedzibie Oddzialu na 7-10 dni przed rozpoczeciem kursu.
O terminie testu osoby zgloszone zostana poinformowane odrebnym pismem.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu samodzielnego ksiegowego, który zostal ujety w kwalifikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz.U.nr 265 poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103). Przygotowanie to ma miec charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny a cel ksztalcenia zostanie osiągniety poprzez nabycie wymienionych nizej umiejetności:

sporzadzanie dokumentów (dowodów) ksiegowych,
kontrolowanie dowodów ksiegowych pod wzgledem formalno-rachunkowym, kierowanie ich do kontroli merytorycznej,
ewidencjonowanie zdarzen gospodarczych zgodnie z zasadami (polityka) rachunkowosci,
prowadzenie szczególowej ewidencji ksiegowej poszczególnych rozrachunków, roszczen i rozliczen spornych; ustalanie stanów: naleznosci, zobowiazan, rozliczen spornych odrebnie dla poszczególnych kontrahentów; wyodrebnianie, na potrzeby sprawozdawczosci naleznosci i zobowiazan krótko - oraz dlugoterminowych,
analizowanie terminowosci platnosci zobowiazan i wplywu naleznosci; naliczanie odsetek za nieterminowa regulacje naleznosci,
rozliczanie zakupu materialów, towarów i opakowan, kontrolowanie stanu zapasów (materialów, towarów, opakowan, produktów) i ich wycena zgodnie z obowiazujacymi zasadami,
prowadzenie ewidencji aktywów trwalych oraz zapasów,
ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w róznych przekrojach, zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi rachunkowosci oraz struktura organizacyjna i zasadami rozliczen przyjetymi w danym podmiocie (rodzajowym, miejsca powstawania, czasu powstania itp.), ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym, - obliczanie wynagrodzen i przygotowywanie wymaganych informacji o skladnikach wynagrodzen pracowników,
przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
prowadzenie niezbednej ewidencji pozabilansowej,
kontrola prawidlowosci sald,
wycena bilansowa i ustalanie wyniku finansowego,
sporzadzanie zestawien obrotów i sald kont ksiegi glównej oraz ksiag pomocniczych,
sporzadzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przeplywów pienieznych, informacji dodatkowej zgodnie z potrzebami podmiotu,
archiwizowanie dokumentów finansowo-ksiegowych, placowych i innych nosników informacji ksiegowych,
gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji niezbednych do rozliczen podatkowych,
obliczanie i rozliczanie podatków od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od towarów i uslug,
skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, zasilków chorobowych i innych wyplacanych w zakladzie pracy we wlasnym imieniu i w imieniu ZUS,
sporzadzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczen spolecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczen tych platnosci z odpowiednimi instytucjami (wlasciwy urzad skarbowy, ZUS).

Program kursu obejmuje 200 godz.

Tematyka kursu:

1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
2. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
3. Rozrachunki
4. Księgowość materiałowa i towarowa
5. Aktywa trwałe
6. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe
7. Kapitały (fundusze) własne
8. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne
9. Ewidencja kosztów i produktów
10. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
12. Etyka

Zagadnienia z prawa podatkowego (cz. I)

1. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
2. Ordynacja podatkowa
3. Podatek od towarów i usług (VAT)
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5. Podatek dochodowy od osób prawnych
6. Podatki kosztowe i opłaty

Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

1. Prawo gospodarcze
2. Prawo pracy
3. Prawo cywilne z elementami prawa finansowego

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną
Kurs dla kandydatów na glównego ksiegowego
Kurs jest III stopniem do uzyskania certyfikatu "dyplomowany ksiegowy" nadawanego przez SKwP
Kurs przeznaczony jest dla osób, posiadających wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności samodzielnego księgowego potwierdzone: zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym wiedzę z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia lub zaliczonym testem sprawdzającym umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego

Test będzie odbywać się w siedzibie Oddziału na 7-10 dni przed rozpoczęciem kursu.
O terminie testu osoby zgłoszone zostaną poinformowane odrębnym pismem.


Celem kursu jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu glównego ksiegowego, który zostal ujety w kwalifikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz.U.nr 265 poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 121101). Przygotowanie to ma miec charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - a cel ksztalcenia zostanie osiągniety poprzez nabycie nizej wymienionych umiejetności:

organizowanie rachunkowości w jednostce, w tym opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
projektowanie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów ksiegowych,
kontrolowanie wplywów dokumentów stanowiących podstawe rejestrowania zdarzen gospodarczych,
ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakladowym planem kont; w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi,
rozliczanie zakupu materialów, towarów i opakowan,
ustalanie stanów: zapasów, nalezności, zobowiązan, rozliczen spornych odrebnie dla poszczególnych kontrahentów; wyodrebnianie, na potrzeby sprawozdawczości nalezności i zobowiązan krótko - oraz dlugoterminowych; sporządzanie zestawien obrotów i sald kont syntetycznych oraz analitycznych; pisemne uzgadnianie i potwierdzanie sald, analizowanie terminowości platności zobowiązan i wplywu nalezności; naliczanie odsetek za nieterminową regulacje nalezności,
racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, w tym: terminowe regulowanie platności ze środków jednostki na rzecz kontrahentów, instytucji i osób fizycznych,
przygotowywanie miesiecznych informacji o skladnikach wynagrodzenia dla kazdego pracownika, organizowanie, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w róznych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz strukturą organizacyjną i zasadami rozliczen przyjetymi w danej jednostce (rodzajowym, miejsca powstawania, czasu powstania itp.), ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym,
wycena bilansowa aktywów i pasywów,
ustalanie wyniku finansowego,
sporządzanie rocznego, pelnego sprawozdania finansowego, a takze sprawozdan okresowych,
wykorzystywanie uzyskanych informacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych jednostek (podmiotów gospodarczych i instytucji) do sprawozdan, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawe decyzji w zakresie biezącego zarządzania,
archiwizowanie dokumentów finansowo-ksiegowych, placowych i innych nośników informacji ksiegowych oraz urządzen ksiegowych,
przygotowywanie deklaracji podatkowych i ubezpieczen spolecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczen tych platności z odpowiednimi instytucjami (wlaściwy urząd skarbowy, ZUS).

Program kursu obejmuje 200 godz.

Tematyka kursu:
Zaawansowana rachunkowość finansowa - 98 godz.


1. Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR)
2. Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości
3. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny:
4. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową dotyczących:
5. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
6. Księgowe ujęcie procesu sprzedaży produktów i towarów
7. Ustalanie wyniku finansowego
8. Leasing
9. Umowy długoterminowe
10. Obrót wierzytelnościami
11. Rachunkowość jednostek non profit
12. Organizacja pracy komórkach organizacyjnych pionu finansowo - księgowego
13. Organizacja kontroli wewnętrznej
14. Wartości zawodowe i etyka
15. Dyskusja na temat przykładowych orzeczeń dyscyplinarnych wydanych z powodu nieetycznych zachowań i wynikających z nich konkluzji
16. Wymiana doświadczeń słuchaczy w zakresie oceny skuteczności rozwiązań, postępowania lub decyzji odnoszących się do znanych im sytuacji,w których wystąpiły dylematy etyczne
17. Uświadomienie konieczności samooceny w zakresie możliwości wykonywania zawodu głównego księgowego
18. Omówienie zasad oferowania usług z dziedziny rachunkowości
19. Seminarium z udziałem autorytetów etycznych i/lub osób posiadających doświadczenie w podejmowaniu decyzji odnoszą cych się do relacji przełożony - podwładny
20. Dyskutowanie możliwych scenariuszy postępowania zarówno w kontekście prawnym, jak i zwyczajowym.
Sprawozdawczość finansowa i jej analiza - 30 godz.

1. Istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
2. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
3. Polityka bilansowa i jej narzędzia
4. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym
7. Sprawozdanie z działalności
8. Raportowanie biznesowe
9. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamknięć rocznych
10. Analiza ryzyka i ocena zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa (przesłanki finansowe i niefinansowe)
11. Badanie sprawozdań finansowych - standardy rewizji finansowej
12. Metodologia analizy finansowej
13. Analiza wskaźnikowa
14. Analiza przyczynowa wyniku na sprzedaży
15. Modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

1. Sprawozdawczy rachunek kosztów
2. Rachunkowość zarządcza

Finanse

1. Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
2. Źródła finansowania działalności gospodarczej
3. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
4. Wartość pieniądza w czasie
5. Elementy rynku finansowego

Prawo i podatki (cz. II)

1. System prawa Unii Europejskiej (źródła prawa UE, nadrzędność regulacji wspólnotowych, znaczenie orzeczeń Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego, wnoszenie skarg do ETS)
2. Proceduralne prawo podatkowe - postępowanie podatkowe
3. Kontrola skarbowa i szczególny nadzór podatkowy
4. Prawo karne skarbowe
5. Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej
6. Podatki kosztowe
7. Międzynarodowe prawo podatkowe - opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą
8. Podatek VAT
9. Podatek akcyzowy
10. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych
11. Prawo celne i dewizowe

Technologia informacji (IT)

1. Kierowanie i kontrola nad systemami informacyjnymi
2. Użytkowanie systemów informacyjnych
3. Ocena wyników działalności
4. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
5. Informatyczne systemy zarządcze
6. Dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości
Egzamin 4 godz.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Kurs - Dla kandydatów na dyplomowanych ksiegowych
Kurs jest IV stopniem do uzyskania certyfikatu "Dyplomowany Ksiegowy" nadawanego przez SKwP
Słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby:

1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone: zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (specjalista do spraw rachunkowości) lub zaliczonym testem sprawdzającym wiedzę z zakresu specjalisty ds.rachunkowości
2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości: co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym, co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

Test będzie odbywać się w siedzibie Oddziału na 7-10 dni przed rozpoczęciem kursu.
O terminie testu osoby zgłoszone zostaną poinformowane odrębnym pismem.


Celem kursu jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny a cel kształcenia zostanie osiągnięty poprzez nabycie niżej wymienionych umiejętności:

- organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie rachunkowości wszystkich typów jednostek,
- sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań finansowych według przepisów prawa polskiego i MSR/MSSF,
- sporządzanie rachunków kosztów, budżetów poszczególnych zadań oraz budżetu dla całej jednostki,
- projektowanie optymalnych źródeł finansowania i lokowania kapitału, optymalizowania podatków i przepływów pieniężnych,
- opracowywanie i wdrażanie zasad (polityki) rachunkowości,
- nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych pionu rachunkowości, zatrudnienia i płac, finansów i ekonomicznych,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie zobowiązań publicznoprawnych oraz pełnienie roli przedstawiciela podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
- sporządzanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
- interpretowanie umów i kontraktów zawieranych przez jednostkę w aspekcie gospodarności oraz przepisów finansowych i podatkowych,
- sporządzanie kompleksowych analiz finansowych - sporządzanie budżetów,
- prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu,
- sporządzanie biznesplanów oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych, wniosków kredytowych,
- sporządzanie wniosków o finansowanie przedsięwzięć, o dotacje, itp.,
- reprezentowanie jednostki przed organami skarbowymi i ZUS,
- współtworzenie i wdrażanie strategii firmy w obszarze finansów,
- przeciwdziałanie nieprawidłowościom w dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości finansowo-księgowej, podatkowej i ubezpieczeniowej,
- nadzór nad właściwym wykorzystaniem zasobów finansowych firmy,
- zarządzanie ryzykiem finansowym i płynnością finansową,
- współtworzenie strategii finansowej grupy kapitałowej,
- współpraca z instytucjami finansowymi, inwestorami, analitykami, doradcami inwestycyjnymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami.

Program kursu obejmuje 150 godz.

Tematyka kursu:
Konsolidacja sprawozdań finansowych

1. Grupa kapitałowa - zależności między jednostkami powiązanymi, krąg konsolidacyjny
2. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych
3. Konsolidacja metodą pełną
4. Konsolidacja metodą proporcjonalną
5. Wycena metodą praw własności
6. MSR 27 - Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
7. MSR 31 - Udziały we wspólnych przedsięwzięciach

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

1. Wprowadzenie do MSSF
2. Założenia koncepcyjne
3. MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych
4. MSSF 8 - Segmenty operacyjne
5. MSR 34 - Śródroczna sprawozdawczość finansowa
6. MSR 29 - Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
7. MSR 16 - Rzeczowe aktywa trwałe
8. MSR 38 - Wartości niematerialne
9. MSR 40 - Nieruchomości inwestycyjne
10. MSSF 5 - Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
11. MSR 36 - Utrata wartości aktywów
12. MSR 23 - Koszty finansowania zewnętrznego
13. MSR 20 - Dotacje rządowe
14. MSR 2 - Zapasy
15. MSR 11 - Umowy o usługę budowlaną
16. MSR 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
17. MSR 18 - Przychody
18. MSR 19 - Świadczenia pracownicze
19. MSSF 2 - Płatności w formie akcji
20. MSR 17 - Leasing
21. MSR 32 - Prezentacja instrumentów finansowych
22. MSR 39 - Instrumenty finansowe : ujmowanie i wycena
23. MSSF 7 - Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
24. MSR 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
25. MSR 21 - Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
26. MSR 12 - Podatek dochodowy
27. MSR 8 - Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
28. MSR 10 - Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
29. MSR 7 - Rachunek przepływów pieniężnych
30. MSSF 1 - Zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy
31. Planowane zmiany do MSSF

Rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami etyki zawodowej

1. Przekształcenia jednostek gospodarczych w sytuacji połączenia, podziału i zmiany formy prawnej
2. Wycena jednostki gospodarczej w celu przekształcenia i dokumentacja procesu
3. Stosunek wymiany udziałów (akcji)
4. Ewidencyjne ujęcie przekształcenia
5. Księgowe i podatkowe aspekty zakupu/sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia
6. Bilansowe i podatkowe skutki aportu przedsiębiorstwa (zorganizowanej części mienia)
7. Ustalanie wartości firmy w powstałej w wyniku połączeń, fuzji (skutki bilansowe i podatkowe)
8. Rachunkowość w warunkach upadłości (ścieżka likwidacyjna i ścieżka zawarcia układu)
9. MSSF 3 - Połączenia jednostek gospodarczych
10. Wartości zawodowe
11. Etyka

Elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu

1. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
2. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
3. Kierowanie, zarządzanie, kontrolowanie
4. Podejmowanie decyzji gospodarczych
5. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej
6. Organizacja procesów gospodarczych
7. Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa
8. Problematyka wykorzystania kapitałów własnych
9. Model rachunku wydzielonych procesów
10. Model rachunku kosztów docelowych
11. Model rachunku kosztów w cyklu życia produktów
12. Koszty w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
13. Nowe trendy budżetowania i kontroli poziomu kosztów
14. Pomiar dokonań
15. Zarządzanie zasobami ludzkimi
16. Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowych w organizacji
17. Problematyka środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju
18. Procesy wspierania i strategii podejmowania decyzji
19. Globalizacja rynku
20. Obieg informacji i komunikowanie się w przedsiębiorstwie
21. Ład korporacyjny (corporate governance)

Po zakończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną.